Cymraeg

Rydym yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd yng Nghonwy. 

Rydyn ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod heriol, heb ei debyg i bawb, gyda nifer o bethau’n amharu ar fywyd bob dydd.

Yn anffodus, bydd pythefnos o oedi cyn y bydd ein Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd newydd yn cychwyn gan nad ydyn ni’n gallu cael cyfarpar allweddol sydd ei angen i ddarparu’r gwasanaeth hwn oherwydd y pandemig COVID-19.

Bydd hyn yn golygu y byddwch chi’n colli un casgliad o’ch tanysgrifiad blynyddol, felly fe ychwanegwn ni hwn ar ddiwedd y flwyddyn i sicrhau eich bod yn cael pob casgliad rydych wedi talu amdano.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra, a diolch i chi am eich dealltwriaeth a’ch amynedd.


Cofrestrwch a thalwch am gasgliadau yma

Ai hon yw eich archeb gyntaf? Ie - cliciwch yma Na - cliciwch yma


Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, sy’n esbonio sut rydym ni’n defnyddio a chadw’r wybodaeth bersonol a rowch chi i ni.

Rydym wedi dechrau dosbarthu biniau a byddwn yn gwneud ein gorau i ddosbarthu’r biniau rydych chi wedi eu harchebu mewn pryd ar gyfer eich casgliad cyntaf.

I weld y daflen wybodaeth sy’n egluro sut I ddefnyddio y gwasanareth hyn, cliciwch yma.

Pam cofrestru i gael y gwasanaeth hwn?

 • Casgliad rheolaidd bob pythefnos
 • Bin ar olwynion, hawdd ei ddefnyddio – dim mwy o sachau trwm
 • Dim angen mynd i'r ganolfan ailgylchu

Faint mae'n ei gostio?

Codir £35 y flwyddyn ar gyfer casglu un bin brown, ac nid oes tâl am ddanfon hwnnw.

Biniau ychwanegol:

 • Codir £20 y flwyddyn fesul bin i gasglu hyd at dri o finiau ychwanegol.
 • Codir tâl o £20 am ddanfon biniau ychwanegol os byddwch yn eu harchebu'n ddiweddarach.
 • Os ydych wedi archebu'ch bin cyntaf yn barod a bod arnoch angen mwy, mae croeso ichi gysylltu â ni ar 01492 555 898.

Gallwch gofrestru ar gyfer y gwasanaeth ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Ni fyddwch yn talu ond am weddill y flwyddyn, ac nid y deuddeg mis cyfan.

Os nad yw'ch cartref chi'n addas ar gyfer bin, cysylltwch â ni ar 01492 555 898.

Beth sy'n digwydd wedi imi gofrestru?

 • Fe gewch chi e-bost sydd yn cynnwys taflen sy'n egluro sut i ddefnyddio'r gwasanaeth a'ch calendr casgliadau am y flwyddyn.
 • Danfonir bin brown i'ch cartref.

 • Fe gasglwn y gwastraff o'ch gardd bob pythefnos. Bydd y casgliadau'n dechrau ar 30 Mawrth 2020.

Pethau y gellir eu hailgylchu

 • Gwair, dail a chwyn
 • Blodau a phlanhigion
 • Toriadau gwrychoedd
 • Brigau a changhennau bychain
 • Toriadau llwyni
 • Rhisgl

Gwyliau Banc

Ni fyddwn yn casglu ar y dyddiadau hyn:

 • Dydd Nadolig
 • Dydd Gŵyl San Steffan
 • Dydd Calan

Edrychwch ar eich calendr i weld pryd fyddwn yn casglu o amgylch y dyddiadau hyn.

Cwestiynau Cyffredin

Ai hwn fydd yr unig daliad?

Na – bydd arnoch angen talu bob blwyddyn am eich gwasanaeth. Codir tâl am bob bin a gesglir.

A oes modd i mi dalu am gasgliad un tro yn unig?

Nac oes – dim ond tanysgrifiad ydym ni’n ei gynnig, ond gallwch ddechrau hwn pan fyddwch ei angen.

Fedra i leinio'r bin i'w gadw'n lân, neu roi bagiau gwastraff o'r ardd ynddo?

Na fedrwch, mae'n rhaid rhoi gwastraff o'r ardd yn rhydd yn y bin. Peidiwch byth â rhoi unrhyw fagiau yn y bin.

Fyddwch chi'n casglu gwastraff ychwanegol o'r ardd wedi'i adael allan wrth ymyl y bin?

Na fyddwn, dim ond casglu'r gwastraff yn y biniau.

Beth sy’n digwydd os ydw i’n symud i fyw yn ystod fy nhanysgrifiad?

Os ydych chi’n symud i gyfeiriad arall yn Sir Conwy, gallwch fynd â’ch tanysgrifiad gyda chi os gwnewch chi roi gwybod i ni. Os ydych chi’n symud o Sir Conwy, bydd eich tanysgrifiad yn aros gyda’r eiddo.

Beth os ydw i angen cymorth gyda chasgliad?

Os nad oes gennych rywun i’ch helpu chi, gallwch ofyn am gymorth gyda chasgliad os ydych yn ei chael hi’n anodd symud eich bin i ymyl y palmant ar ddiwrnod casglu.

Nid oes gennyf le i gadw bin gwastraff gardd

Bydd gan y rhan fwyaf o gartrefi le i fin gwastraff gardd, sef y ffordd hawsaf o ailgylchu. Os nad yw bin yn addas ar gyfer eich cartref chi, cysylltwch â ni ar 01492 555898.

Beth ddylwn i ei wneud gyda’r hen sachau gwyrdd?

Gallwch ddefnyddio’ch hen sachau gwyrdd i symud gwastraff o’ch gardd neu ar gyfer storio.