Canolfannau Ailgylchu Cymru

Rydym yn gweithredu dwy Ganolfan Ailgylchu yng Nghonwy, Cymru. Mae ystod eang o eitemau yn cael eu casglu ar gyfer eu hailgylchu ac rydym hefyd yn derbyn gwastraff gardd a gwastraff cartref.

Trefnu Apwyntiad

Bydd yn rhaid i chi drefnu apwyntiad i ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Mae hyn er mwyn eich cadw chi a staff y ganolfan yn ddiogel ac i gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Trefnwch eich apwyntiad yma. 

Mae pob cartref yn cael hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd bob mis calendr, i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.

Rhybudd Pwysig

  • Ni ddylech ddod ar y safle os oes gennych chi, neu rywun yn eich cartref, symptomau COVID-19, fel gwres uchel neu beswch newydd, parhaus
  • Bydd yn rhaid i chi drefnu a didoli eich holl eitemau a defnyddiau cyn i chi ddod i’r safle; diolch yn fawr am ein helpu ni i ailgylchu.
  • Arhoswch yn eich car, gyda’r ffenestri wedi cau, nes i aelod staff roi caniatâd i chi ddod allan o’r car.
  • Dim ond un person fydd yn cael mynd allan o’r car i ddadlwytho eich gwastraff ac ailgylchu. Ni fydd staff yn gallu eich helpu chi i ddadlwytho unrhyw eitemau.
  • Bydd yn rhaid i chi gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol neu byddwn yn gofyn i chi adael y safle, ac efallai bydd yn rhaid i’r safle gau.
  • Parchwch ein staff. Os byddwch yn ymddwyn yn ymosodol tuag at ein staff, byddwn yn gofyn i chi adael.

Oriau Agor

  Dydd Llun – Dydd Sadwrn Dydd Sul
Ebrill – Hydref 9am - 5pm 9am - 4pm
Tachwedd – Mawrth 9am - 4pm 9am - 4pm

Gwyliau’r Banc

Bydd ein safleoedd ar gau ar y dyddiau canlynol:

  • Dydd Nadolig 
  • Gŵyl San Steffan 
  • Dydd Calan  

Pa Eitemau a Dderbynnir

Yn ein Canolfannau Ailgylchu mae gennym gynwysyddion ar gyfer gwahanol ddefnyddiau y gellir eu hailgylchu. Er mwyn gwneud eich ymweliad yn fwy hwylus ac yn gynt, a fyddech cystal â threfnu a didoli eich defnyddiau ailgylchu gartref os gwelwch yn dda. Dylai’r holl eitemau ailgylchu fod yn lân. Bydd ein staff yn hapus i’ch cynorthwyo mewn unrhyw fodd sy’n bosibl. 

Gallwch ailgylchu’r eitemau canlynol am ddim: 

Eitemau Cyfarwyddiadau
Papur a cherdyn Dim deunydd pecynnu seloffan, e.e. ar lythyrau sothach 
Plastigion cymysg  Dim eitemau sydd wedi baeddu 
Gwastraff gardd  Dail, toriadau/torion, brigau a changhennau bach yn unig.                 Dim pridd, rwbel, planhigion mewn potiau, bagiau compost, ac ati
Poteli a jariau gwydr Dim gwydr wedi torri
Batris  
Tuniau, caniau a chwistrellau aerosol Rhaid i’r tuniau, caniau a chwistrellau aerosol fod yn hollol wag cyn eu taflu 
Dodrefn  
Eitemau trydanol   
Metel sgrap   
Cardfwrdd  
Plastigion caled   

Gallwch waredu’r eitemau canlynol am ddim ond mae cyfyngiadau o ran nifer yr eitemau: 

Eitemau Cyfyngiadau 
Gwastraff cyffredinol  Dim mwy na 2 fag bob pythefnos. Mae staff y safle yn cadw’r hawl i ofyn i chi brosesu eich gwastraff cyffredinol yn yr Ardal Didoli Deunyddiau Ailgylchu
Gwastraff anifeiliaid  2 leiner bin bob pythefnos. Dim ond gwastraff anifeiliad anwes fydd yn cael ei dderbyn. Nid yw gwastraff amaethyddol/fferm yn cael ei ganiatáu
Blybiau fflworolau 5 y flwyddyn 
Cynwysyddion tanwydd Rhaid eu torri yn 2 ddarn o leiaf
Cemegion cartref neu ardd Dim ond poteli bach, a rhaid eu labelu’n glir a’u selio’n dda. Ni chaniateir cemegion diwydiannol
Hen olew peiriannau neu olew coginio  10 litr y flwyddyn 
Paent 

15 uned y flwyddyn 

Mae "uned" yn 2.5 litr (neu gyfwerth) 
Batris ceir  2 y flwyddyn 
Matresi  Ar hyn o bryd ni allwn dderbyn matresi yn ein Canolfannau Ailgylchu Cartref

Gallwch fynd â’r eitemau canlynol i’n Canolfannau Ailgylchu Cartref, fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi dalu i gael gwared ar y rhain:

Eitemau  Tâl
Rwbel

£2.00 y bag
£20.00 y trelyr
    
Yn cynnwys eitemau fel:  blociau bris; brics; cerameg; concrit; teils; cerrig llorio; graean; llechi; pridd; tywod; cerrig a tharmac

Mae llai na 5kg am ddim

Bwrdd plastr £4.00 y bag
£30.00 y trelyr

Dylai bwrdd plastr fod yn sych, ac ni ddylai fod wedi’i halogi â defnyddiau eraill 
Coed a phren

£4.00 y bag
£30.00 y trelyr

Mae pren DIY/adeiladu yn cynnwys: darnau gosod/ffitiadau; drysau; cegin/ystafell ymolchi, cypyrddau; paneli/pyst ffensys; siediau; lloriau a decin   

Mae llai na 5kg am ddim

Asbestos £12.50 y bag

Asbestos wedi’i fondio yn unig. Rhaid i asbestos gael ei roi mewn bagiau dwbl.

PWYSIG – rhaid i chi ffonio’r safle ymlaen llaw os ydych yn dod ag asbestos.
Ffoniwch 01492 547927 ar gyfer Canolfan Mochdre
Ffoniwch 01745 827 555 ar gyfer Canolfan Abergele
Teiars £4.00 y teiar

Ni fyddwn yn derbyn unrhyw deiars masnachol nac amaethyddol ar y safle

Does dim tâl am deiars beiciau   
Poteli nwy Hyd at 10kg - £6.00 yr un
11kg-20kg - £11.00 yr un
21kg + - £35.00 yr un

Rhaid i boteli nwy fod yn hollol wag cyn i chi ddod â nhw i’r Ganolfan Ailgylchu Cartref   
Fframiau ffenestri plastig £3.00 yr un
Gyda gwydr neu heb wydr. Ffenestri gwydr sengl yn unig. Byddwn yn codi dwbl am ffenestri aml-wydr
Drysau plastig neu fframiau plastig £3.00 yr un
Gyda gwydr neu heb wydr. Drysau neu fframiau drysau sengl yn unig. Byddwn yn codi dwbl am ddrysau dwbl.
Bath neu badell cawod £3.00 yr un
Un bath neu badell cawod yn unig (plastig, ffibr neu chyfansawdd)
Defnydd inswleiddio £3.00 yr un
Ffelt to £3.00 yr un
Peipen ddŵr/landeri/ ffasgia plastig £3.00 y bag