Casglu Gwastraff Gardd

Rydym yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd yng Nghonwy. 

Oriau agor y swyddfa yw 9am tan 5yh (Dydd Llun I Ddydd Gwener)


Cofrestrwch a thalwch am gasgliadau yma

Ai hon yw eich archeb gyntaf? Ie - cliciwch yma Na - cliciwch yma


Sylwer: Mae hyn ar gyfer tanysgrifiadau newydd I’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd hyd at ddiwedd mis Mawrth 2021. Bydd ffurflen danysgrifio newydd ar gyfer cyfnod Ebrill 2021-2022 ar gael yn gynnar yn 2021.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, sy’n esbonio sut rydym ni’n defnyddio a chadw’r wybodaeth bersonol a rowch chi i ni.

I weld y daflen wybodaeth sy’n egluro sut I ddefnyddio y gwasanareth hyn, cliciwch yma.

I weld eich diwrnod casglu cliciwch yma.

Pam cofrestru i gael y gwasanaeth hwn?

 • Casgliad rheolaidd bob pythefnos
 • Bin ar olwynion, hawdd ei ddefnyddio – dim mwy o sachau trwm
 • Dim angen mynd i'r ganolfan ailgylchu

Faint mae'n ei gostio?

Codir £35 y flwyddyn ar gyfer casglu un bin brown, ac nid oes tâl am ddanfon hwnnw.

Gellir dransgrifio I’r gwasanaeth ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Byddwch yn talu am weddill y flwyddyn, nid 12 mis llawn. 

Biniau ychwanegol:

 • Codir £20 y flwyddyn fesul bin i gasglu hyd at dri o finiau ychwanegol.
 • Codir tâl o £20 am ddanfon biniau ychwanegol os byddwch yn eu harchebu'n ddiweddarach.

Os nad yw'ch cartref chi'n addas ar gyfer bin, cysylltwch â ni ar 01492 555 898.

Beth sy'n digwydd wedi imi gofrestru?

 • Byddwn yn anfon e-bost atoch gyda rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio’r gwasanaeth.

 • Danfonir bin brown i'ch cartref.

 • Fe gasglwn y gwastraff o'ch gardd bob pythefnos. 

Pethau y gellir eu hailgylchu

 • Gwair, dail a chwyn
 • Blodau a phlanhigion
 • Toriadau gwrychoedd
 • Brigau a changhennau bychain
 • Toriadau llwyni
 • Rhisgl

Nid ydym yn casglu

 • Pridd
 • Rwbel
 • Canghennau mawrBagiau compost, potiau a sbwriel arall
 • Gwastraff anifeiliaid
 • Chwyn ymledol megis Llysiau'r Dial neu Efwr Enfawr na ellir eu compostio yn ôl y gyfraith. 

 

Casgliadau Nadolig 2020

Gweler y tabl isod sydd yn cadarnhau dyddiadau amgen dros gyfnod y Nadolig:

Dyddiad Casglu Arferol Dyddiad Casglu Amgen
Dydd Llun 21ain o Ragfyr Dydd Sadwrn 19eg o Ragfyr
Dydd Mawrth 22ain o Ragfyr Dydd Llun 21ain o Ragfyr
Dydd Mercher 23ain o Ragfyr Dydd Mawrth 22ain o Ragfyr
Dydd Iau 24ain o Ragfyr Dydd Mercher 23ain o Ragfyr
Dydd Gwener 25ain o Ragfyr Dydd Iau 24ain o Ragfyr
Dydd Gwener 31ain o Ragfyr Dydd Sadwrn 2il o Ionawr

Cwestiynau Cyffredin

Ai hwn fydd yr unig daliad?

Na – bydd arnoch angen talu bob blwyddyn am eich gwasanaeth. Codir tâl am bob bin a gesglir.

A oes modd i mi dalu am gasgliad un tro yn unig?

Nac oes – dim ond tanysgrifiad ydym ni’n ei gynnig, ond gallwch ddechrau hwn pan fyddwch ei angen.

Fedra i leinio'r bin i'w gadw'n lân, neu roi bagiau gwastraff o'r ardd ynddo?

Na fedrwch, mae'n rhaid rhoi gwastraff o'r ardd yn rhydd yn y bin. Peidiwch byth â rhoi unrhyw fagiau yn y bin.

Fyddwch chi'n casglu gwastraff ychwanegol o'r ardd wedi'i adael allan wrth ymyl y bin?

Na fyddwn, dim ond casglu'r gwastraff yn y biniau.

Beth sy’n digwydd os ydw i’n symud i fyw yn ystod fy nhanysgrifiad?

Os ydych chi’n symud i gyfeiriad arall yn Sir Conwy, gallwch fynd â’ch tanysgrifiad gyda chi os gwnewch chi roi gwybod i ni. Os ydych chi’n symud o Sir Conwy, bydd eich tanysgrifiad yn aros gyda’r eiddo.

Beth os ydw i angen cymorth gyda chasgliad?

Os nad oes gennych rywun i’ch helpu chi, gallwch ofyn am gymorth gyda chasgliad os ydych yn ei chael hi’n anodd symud eich bin i ymyl y palmant ar ddiwrnod casglu.

Nid oes gennyf le i gadw bin gwastraff gardd

Bydd gan y rhan fwyaf o gartrefi le i fin gwastraff gardd, sef y ffordd hawsaf o ailgylchu. Os nad yw bin yn addas ar gyfer eich cartref chi, cysylltwch â ni ar 01492 555898.

Beth ddylwn i ei wneud gyda’r hen sachau gwyrdd?

Gallwch ddefnyddio’ch hen sachau gwyrdd i symud gwastraff o’ch gardd neu ar gyfer storio.