Casgliadau Gwastraff Gardd

Rydym yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff gardd yng Nghonwy.

Gallwch gofrestru yma am gasgliadau ar gyfer y cyfnod Ebrill 2022–Mawrth 2023.

COFRESTRWCH YN AWR 

Gweld taflen am y gwasanaeth

A fyddech cystal â darllen Telerau ac Amodau ein gwasanaeth casglu gwastraff gardd https://www.brysonrecycling.org/wales/gwastraffgardd/telerau-ac-amodaur-gwasanaeth-casglu-gwastraff-gardd-bob-pythefnos

Beth fydd yn digwydd ar ôl i chi danysgrifio i’r gwasanaeth?

 • Byddwn yn anfon neges e-bost atoch yn rhoi rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio’r gwasanaeth.
 • Bydd unrhyw finiau rydych wedi eu harchebu yn cael eu danfon atoch cyn pen 10 diwrnod gwaith.
 • Byddwn yn postio sticer taliad atoch ar gyfer pob bin rydych wedi talu amdano. Glynwch y sticer ar gaead eich bin fel bod ein criwiau casglu yn gwybod eich bod wedi talu am y gwasanaeth. Os nad oes sticer ar y bin, ni fydd yn cael ei wagio.
 • Byddwn yn casglu eich gwastraff gardd bob pythefnos.  
 • Os nad yw eich eiddo yn addas ar gyfer bin, ffoniwch ni ar 01492 555 898.

Edrychwch am eich diwrnod casglu

Pam ddylwn i danysgrifio i’r gwasanaeth hwn?

 • Casgliad rheolaidd bob pythefnos.
 • Bin olwynion 240 litr hawdd ei ddefnyddio.
 • Dim angen mynd i’r Ganolfan Ailgylchu i gael gwared ar wastraff gardd.
 • Mae’r holl wastraff gardd rydym yn ei gasglu yn cael ei gompostio’n lleol.
 • Am bob tunnell o wastraff rydym yn ei gasglu, rydym yn cyfrannu £1 i elusen leol drwy ein Hymgyrch Gwobrau Ailgylchu.

Faint mae’n ei gostio?

 • Cost casgliadau yw £35 y flwyddyn am un bin brown.
 • Costau casgliadau yw £20 y flwyddyn am bob bin brown ychwanegol.
 • Gall pob cartref archebu hyd at 4 bin.
 • Bydd biniau yn cael eu danfon am ddim ar eich archeb gyntaf. Codir tâl o £20 i ddanfon unrhyw finiau ychwanegol ar ôl eich archeb gyntaf. 
 • Mae’r rhain yn brisiau sefydlog ar gyfer y flwyddyn, rhwng mis Ebrill 2022 a mis Mawrth 2023. Gallwch danysgrifio i’r gwasanaeth ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, ond bydd y tâl blynyddol yr un fath.

Pa eitemau gallwch eu hailgylchu

Rhoi gwybod am broblem

Cwestiynau Cyffredin 

Adborth Cwsmeriaid 

Mae Bryson Recycling wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi. Rydym yn gwerthfawrogi barn ein cwsmeriaid ac rydym yn falch o dderbyn unrhyw awgrymiadau neu sylwadau ynglŷn â sut gallwn wella ein gwasanaethau.

AROLWG BODDHAD CWSMERIAID