Canolfannau Ailgylchu Cymru

Rydym yn gweithredu dwy Ganolfan Ailgylchu yng Nghonwy, Cymru. Mae ystod eang o eitemau yn cael eu casglu ar gyfer eu hailgylchu ac rydym hefyd yn derbyn gwastraff gardd a gwastraff cartref.

Trefnu Apwyntiad

Bydd yn rhaid i chi drefnu apwyntiad i ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Mae hyn er mwyn eich cadw chi a staff y ganolfan yn ddiogel ac i gadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Trefnwch eich apwyntiad yma. 

Mae pob cartref yn cael hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd bob mis calendr, i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.

Beth fydd yn digwydd ar ôl imi gyrraedd y Ganolfan Ailgylchu?

 • Ceisiwch gyrraedd yn brydlon, er mwyn osgoi ciwiau.
 • Arhoswch yn eich car gyda’ch ffenestri i fyny nes y bydd staff yn gofyn i chi yrru i’r ganolfan.
 • Bydd gennych 10 munud ar y safle.  Sicrhewch eich bod yn gorffen dadlwytho eich gwastraff o fewn yr amser hwn.
 • Dim ond dau berson fydd yn cael mynd allan o’r car - dewch ag eitemau y gallwch eu cario yn unig, nid oes modd i staff helpu
 • Gwisgwch ddillad addas fel menig ac esgidiau trwm os ydych chi’n ymdrin â phethau miniog neu drwm
 • Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trefnu eich gwastraff cyn dod, er mwyn sicrhau eich bod yn gallu dadlwytho o fewn eich slot 10 munud.
 • Sicrhewch eich bod yn cadw o leiaf 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill ar y safle.

Os nad ydych yn parchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol neu’n ymddwyn yn dreisgar gyda staff ar y safle, bydd gofyn i chi adael, ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ffonio’r Heddlu.

Oriau Agor

  Dydd Llun – Dydd Sadwrn Dydd Sul
Ebrill – Hydref 9am - 5pm 9am - 4pm
Tachwedd – Mawrth 9am - 4pm 9am - 4pm

Gwyliau’r Banc

Bydd ein safleoedd ar gau ar y dyddiau canlynol:

 • Dydd Nadolig 
 • Gŵyl San Steffan 
 • Dydd Calan  

Pa Eitemau a Dderbynnir

Yn ein Canolfannau Ailgylchu mae gennym gynwysyddion ar gyfer gwahanol ddefnyddiau y gellir eu hailgylchu. Er mwyn gwneud eich ymweliad yn fwy hwylus ac yn gynt, a fyddech cystal â threfnu a didoli eich defnyddiau ailgylchu gartref os gwelwch yn dda. Dylai’r holl eitemau ailgylchu fod yn lân. Bydd ein staff yn hapus i’ch cynorthwyo mewn unrhyw fodd sy’n bosibl. 

Gallwch ailgylchu’r eitemau canlynol am ddim: 

Eitemau Cyfarwyddiadau
Papur a cherdyn Dim deunydd pecynnu seloffan, e.e. ar lythyrau sothach 
Plastigion cymysg  Dim eitemau sydd wedi baeddu 
Gwastraff gardd  Dail, toriadau/torion, brigau a changhennau bach yn unig.                 Dim pridd, rwbel, planhigion mewn potiau, bagiau compost, ac ati
Poteli a jariau gwydr Dim gwydr wedi torri
Batris  
Tuniau, caniau a chwistrellau aerosol Rhaid i’r tuniau, caniau a chwistrellau aerosol fod yn hollol wag cyn eu taflu 
Dodrefn  
Eitemau trydanol   
Metel sgrap   
Cardfwrdd  
Plastigion caled   

Gallwch waredu’r eitemau canlynol am ddim ond mae cyfyngiadau o ran nifer yr eitemau: 

Eitemau Cyfyngiadau 
Gwastraff cyffredinol  Dim mwy na 2 fag bob pythefnos. Mae staff y safle yn cadw’r hawl i ofyn i chi brosesu eich gwastraff cyffredinol yn yr Ardal Didoli Deunyddiau Ailgylchu
Gwastraff anifeiliaid  2 leiner bin bob pythefnos. Dim ond gwastraff anifeiliad anwes fydd yn cael ei dderbyn. Nid yw gwastraff amaethyddol/fferm yn cael ei ganiatáu
Blybiau fflworolau 5 y flwyddyn 
Cynwysyddion tanwydd Rhaid eu torri yn 2 ddarn o leiaf
Cemegion cartref neu ardd Dim ond poteli bach, a rhaid eu labelu’n glir a’u selio’n dda. Ni chaniateir cemegion diwydiannol
Hen olew peiriannau neu olew coginio  10 litr y flwyddyn 
Paent 

15 uned y flwyddyn 

Mae "uned" yn 2.5 litr (neu gyfwerth) 
Batris ceir  2 y flwyddyn 
Matresi  Ar hyn o bryd ni allwn dderbyn matresi yn ein Canolfannau Ailgylchu Cartref

Gallwch fynd â’r eitemau canlynol i’n Canolfannau Ailgylchu Cartref, fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi dalu i gael gwared ar y rhain:

Eitemau  Tâl
Rwbel

£2.00 y bag
£20.00 y trelyr
    
Yn cynnwys eitemau fel:  blociau bris; brics; cerameg; concrit; teils; cerrig llorio; graean; llechi; pridd; tywod; cerrig a tharmac

Mae llai na 5kg am ddim

Bwrdd plastr £4.00 y bag
£30.00 y trelyr

Dylai bwrdd plastr fod yn sych, ac ni ddylai fod wedi’i halogi â defnyddiau eraill 
Coed a phren

£4.00 y bag
£30.00 y trelyr

Mae pren DIY/adeiladu yn cynnwys: darnau gosod/ffitiadau; drysau; cegin/ystafell ymolchi, cypyrddau; paneli/pyst ffensys; siediau; lloriau a decin   

Mae llai na 5kg am ddim

Asbestos £12.50 y bag

Asbestos wedi’i fondio yn unig. Rhaid i asbestos gael ei roi mewn bagiau dwbl.

PWYSIG – rhaid i chi ffonio’r safle ymlaen llaw os ydych yn dod ag asbestos.
Ffoniwch 01492 547927 ar gyfer Canolfan Mochdre
Ffoniwch 01745 827 555 ar gyfer Canolfan Abergele
Teiars £4.00 y teiar

Ni fyddwn yn derbyn unrhyw deiars masnachol nac amaethyddol ar y safle

Does dim tâl am deiars beiciau   
Poteli nwy Hyd at 10kg - £6.00 yr un
11kg-20kg - £11.00 yr un
21kg + - £35.00 yr un

Rhaid i boteli nwy fod yn hollol wag cyn i chi ddod â nhw i’r Ganolfan Ailgylchu Cartref   
Fframiau ffenestri plastig £3.00 yr un
Gyda gwydr neu heb wydr. Ffenestri gwydr sengl yn unig. Byddwn yn codi dwbl am ffenestri aml-wydr
Drysau plastig neu fframiau plastig £3.00 yr un
Gyda gwydr neu heb wydr. Drysau neu fframiau drysau sengl yn unig. Byddwn yn codi dwbl am ddrysau dwbl.
Bath neu badell cawod £3.00 yr un
Un bath neu badell cawod yn unig (plastig, ffibr neu chyfansawdd)
Defnydd inswleiddio £3.00 yr un
Ffelt to £3.00 yr un
Peipen ddŵr/landeri/ ffasgia plastig £3.00 y bag

Compost am ddim

Gall trigolion gasglu compost am ddim o’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.  

 • Dewch â'ch bagiau a’ch rhaw eich hun.
 • Gallwch lenwi a mynd â hyd at ddau bag 40 litr ar y tro. Ni ddylai’r bagiau bwyso dros 20kg ar ôl eu llenwi.
 • Mae’r compost ar gael ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu.
 • Oherwydd cyfyngiadau o ran lle a lefelau galw uchel, mae cyfyngiadau ar y cyflenwadau compost.
 • Rydym yn ail-gyflenwi stoc yn rheolaidd ar y safleoedd, ond mae’n bosibl y bydd cyflenwadau yn isel neu na fydd unrhyw gompost ar gael ar rai adegau.
 • Bydd angen i chi drefnu apwyntiad i ymweld â’r ganolfan.  Mae hyn yn galluogi’r canolfannau i reoli llif traffig a niferoedd cerbydau ac mae’n golygu na fydd yn rhaid i chi aros yn hir.
 • Ni all staff y safle eich helpu i gario bagiau i'ch car - ewch â pha bynnag faint y gallwch ei gario eich hun neu gydag un unigolyn arall sydd wedi dod gyda chi.

Siop Ailddefnyddio

Mae Hosbis Dewi Sant yn rhedeg Siop Ailddefnyddio yng Nghanolfan Ailgylchu Mochdre, Bae Colwyn.

Nod y prosiect arloesol hwn, a gafodd ei ddatblygu mewn partneriaeth gyda Bryson Recycling, Hosbis Dewi Sant a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yw ymestyn oes eitemau yn y cartref y gellir eu hailddefnyddio gan gynhyrchu elw i elusen leol werth chweil ar yr un pryd.

Mae’r siop ar agor ac yn derbyn cyfraniadau.

Os oes gennych unrhyw eitemau yr hoffech eu cyfrannu, mae croeso i chi alw draw.

Oriau Agor

Dydd Llun – Dydd Sadwrn  Dydd Sul 

9am - 4.30pm 

9am - 3.30pm

Adborth Cwsmeriaid

Mae Bryson Recycling wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi. Rydym yn gwerthfawrogi barn ein cwsmeriaid ac yn falch o dderbyn unrhyw awgrymiadau neu sylwadau o ran sut gallwn wella ein gwasanaethau.

AROLWG BODDHAD CWSMERIAID