Telerau ac Amodau’r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd bob Pythefnos

1. Mae’r cytundeb hwn rhwng y preswylydd (‘Cwsmer’) a Bryson Recycling Ltd ac mae’n nodi’r Telerau ac Amodau sy’n gymwys er mwyn i’r Cwsmer ddefnyddio’r Gwasanaeth Casgliad Gwastraff Gardd bob Pythefnos. Gall Bryson Recycling Ltd amrywio neu newid y Telerau ac Amodau hyn o dro i dro. Byddwn yn rhoi rhybudd ysgrifenedig am newidiadau o’r fath drwy anfon e-bost 10 diwrnod ymlaen llaw, os darparwyd cyfeiriad e-bost.

2. Mae’r cyfnod tanysgrifio blynyddol presennol wedi’i nodi yn y Rhestr Brisiau.

3. Rhaid talu’r tâl tanysgrifio blynyddol yn llawn hyd yn oed os ydych yn tanysgrifio yng nghanol y flwyddyn danysgrifio.  Mae’r prisiau tanysgrifio blynyddol wedi’u nodi yn ein Rhestr Brisiau.

4. Bydd biniau brown, neu sachau y gellir eu hailddefnyddio, yn cael eu darparu i gwsmeriaid sy’n tanysgrifio er mwyn iddynt roi eu gwastraff gardd ynddynt.  Cesglir y biniau brown neu’r sachau bob pythefnos yn unol â’r trefniadau Diwrnodau Casglu.  Dim ond biniau brown, neu sachau y gellir eu hailddefnyddio a gynhyrchwyd neu a gafodd eu caffael gan Bryson Recycling y gellir eu defnyddio.  Os nad yw’r gwastraff gardd wedi cael ei roi yn y biniau brown neu yn sachau pwrpasol Bryson Recycling ni fydd yn cael ei gasglu o dan unrhyw amgylchiadau.

5. Gall pob cwsmer archebu hyd at uchafswm o 4 bin brown (neu 8 o sachau y gellir eu hailddefnyddio os yw’r eiddo yn gymwys yn unol ag adran 9).

6. Bydd biniau brown, neu sachau y gellir eu hailddefnyddio, yn cael eu danfon am ddim fel rhan o archeb gyntaf y cwsmer. Codir tâl o £20.00 am ddanfon unrhyw finiau ychwanegol a gaiff eu harchebu yn ddiweddarach, fel y nodir yn ein Rhestr Brisiau.

7. Gall unrhyw aelwyd ddomestig, neu eiddo yn Sir Conwy ddod yn gwsmer a thanysgrifio i’r gwasanaeth. Rhaid i bob eiddo annomestig sy’n dymuno tanysgrifio i’r gwasanaeth gael ei gymeradwyo gan Bryson Recycling ac mae Bryson Recycling yn cadw’r hawl i ganslo, neu wrthod unrhyw danysgrifiadau blynyddol ar gyfer eiddo annomestig.

8. Ar ôl eu harchebu, bydd biniau brown yn cael eu danfon i eiddo’r cwsmer cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl i Bryson Recycling dderbyn taliad am y tanysgrifiad blynyddol. Cyfrifoldeb y cwsmer yw sicrhau ei fod yn tanysgrifio i’r gwasanaeth o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y dyddiad casglu nesaf i sicrhau bod y bin brown yn cael ei ddanfon a’i fod ar gael i’w lenwi a’i gasglu.

9. Gellir darparu sachau y gellir eu hailddefnyddio i gwsmeriaid os yw eu heiddo yn anaddas ar gyfer bin.  Rhaid i’r defnydd o’r sachau gael ei gymeradwyo gan Bryson Recycling a darperir tagiau talu i’w gosod ar bob sach y talwyd y ffi tanysgrifio blynyddol ar ei chyfer.  Ar ôl eu harchebu,  bydd sachau y gellir eu hailddefnyddio yn cael eu danfon i eiddo’r cwmser cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl i Bryson Recycling dderbyn taliad am y tanysgrifiad blynyddol.  Cyfrifoldeb y cwsmer yw sicrhau ei fod yn tanysgrifio i’r gwasanaeth o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn y dyddiad casglu nesaf i sicrhau bod y sach(au) yn cael eu danfon a’u bod ar gael i’w llenwi a’u casglu.

10. Cesglir gwastraff gardd o finiau brown a sachau y gellir eu hailddefnyddio y talwyd tanysgrifiad blynyddol cyfredol amdanynt yn unig.

11. Bydd sticeri neu dagiau yn cael eu rhoi i gwsmeriaid sy’n tanysgrifio i’r gwasanaeth blynyddol o fis Ebrill 2022 ymlaen. Bydd angen clymu, neu osod y rhain ar y bin (neu’r sach).

12. Byddwn yn anfon sticeri neu dagiau i Gwsmeriaid drwy’r post gan ddefnyddio cwmni trydydd parti. Byddwn yn rhoi manylion y Cwsmeriaid i’r cwmni hwn cyn pen 3 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich archeb ac ni fyddwn yn derbyn unrhyw atebolrwydd am sticeri sy’n mynd ar goll neu’n cael eu dal yn y post. Cyfrifoldeb cwsmeriaid yw sicrhau eu bod wedi tanysgrifio i’r gwasanaeth o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn eu dyddiad casgliad er mwyn sicrhau bod y sticer neu’r tag ar y bin brown neu’r sach priodol y gellir ei ailddefnyddio.

13. Rhaid defnyddio biniau brown â sticer a ddarparwyd gan Bryson Recycling, neu sachau â thagiau y gellir eu hailddefnyddio a ddarparwyd gan Bryson Recycling – ni fyddwn yn gwagio unrhyw finiau/sachau eraill.

14. Gall amseroedd casglu amrywio ar ddyddiau casgliadau arferol felly mae’n rhaid sicrhau bod y bin brown (neu’r sachau y gellir eu hailddefnyddio) wedi eu rhoi ar ffin yr eiddo mewn lle amlwg ger y fan lle mae’r eiddo yn cyfarfod y ffordd gyhoeddus agosaf erbyn 7.00am ar y diwrnod casglu arferol. Mae Bryson Recycling yn cadw’r hawl i nodi man casglu dynodedig. Ni fydd Bryson Recycling yn cynnig ad-daliadau (llawn neu rannol) ar unrhyw gyfrif o ganlyniad i unrhyw anghydfod yn ymwneud â mannau casglu dynodedig.

15. Bydd Bryson Recycling yn trefnu gwasanaeth casglu â chymorth ar gyfer cwsmeriaid sy’n cael trafferth symud eu biniau brown (neu sachau y gellir eu hailddefnyddio) i ymyl yr eiddo ar y diwrnod casglu – i wneud cais am wasanaeth casglu â chymorth ffoniwch ni ar 01492 555898.

      Gallwch wneud cais am wasanaeth Casglu â Chymorth os nad ydych chi’n gallu symud eich bin brown (neu sachau y gellir eu hailddefnyddio) ac:

  • Os nad oes neb arall (perthynas, ffrind, cymydog neu ofalwr) yn gallu eich helpu chi i symud eich bin brown neu sachau at ymyl y palmant ar y diwrnod casglu.
  • Os oes gennych chi fan addas i osod eich bin brown (neu sachau y gellir eu hailddefnyddio) sydd o fewn cyrraedd rhesymol i’n criwiau casglu.
  • Os ydych yn cytuno i ddidoli eich eitemau yn gywir ar gyfer eu hailgylchu.

16. Ni fydd biniau brown (neu sachau y gellir eu hailddefnyddio) sy’n cael eu gadael allan ar ôl y casgliad yn cael eu casglu tan y dyddiad casglu arferol nesaf.

17. Os na fydd biniau brown (neu sachau y gellir eu hailddefnyddio) wedi cael eu gwagio oherwydd camgymeriad gan staff Bryson Recycling, byddwn yn trefnu casgliad cyn gynted ag y bo hynny’n ymarferol – fel arfer cyn pen 24 awr ar ôl derbyn adroddiad am y casgliad a fethwyd – cyn belled ag y derbyniwyd yr adroddiad hwnnw cyn pen 48 awr ar ôl dyddiad y casgliad arferol; os derbynnir adroddiad o’r fath 48 awr ar ôl dyddiad y casgliad arferol, yna bydd y gwastraff yn cael ei gasglu pan fydd cerbyd yn gweithio yn yr ardal honno.

18. Ar adegau, efallai na fydd yn bosibl casglu bin brown y cwmser (neu’r sachau y gellir eu hailddefnyddio), gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i’r rhesymau canlynol: amodau tywydd gwael, cerbydau yn torri i lawr, gwaith ar y ffordd, pandemig a/neu weithredu diwydiannol. Os bydd Bryson Recycling yn methu casgliad, neu os na fydd yn bosibl i’n staff gasglu bin brown y Cwsmer yn unol â’r trefniant, bydd Bryson Recycling yn gwneud ei orau i gasglu’r bin brown (neu’r sachau y gellir eu hailddefnyddio) cyn gynted â phosibl. Ni fydd Bryson Recycling yn rhoi ad-daliad (llawn neu rannol) am fethu â chasglu bin brown (neu sachau y gellir eu hailgylchu) neu am fethu casgliad o dan unrhyw amgylchiadau.

19. Cesglir gwastraff gardd drwy’r flwyddyn. Dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, gall dyddiadau rhai casgliadau newid. Bydd cwsmeriaid yn cael gwybod am unrhyw newidiadau i’w dyddiau casglu arferol os yw eu dyddiau casglu ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn.

20. Ni fydd y gwastraff yn cael ei gasglu os yw’r bin, neu’r sach y gellir ei hailddefnyddio, yn rhy drwm, yn orlawn neu’n cynnwys bagiau; rhaid sicrhau bod clawr y bin brown ar gau bob amser. Bydd Tag ‘Mae’n ddrwg gennym’ yn cael ei osod ar unrhyw finiau brown (neu sachau) sy’n drwm neu’n orlawn.

21. Ni fyddwn yn casglu biniau brown, neu sachau y gellir eu hailddefnyddio, os ydynt yn cynnwys unrhyw eitemau anghywir fel yr amlinellir yn ein Meini Prawf ar gyfer Derbyn Gwastraff Gardd.  Bydd Tag ‘Mae’n ddrwg gennym’ yn cael ei osod ar unrhyw finiau brown sy’n cynnwys eitemau anghywir.

22. Cyfrifoldeb deiliad tai yw datrys unrhyw faterion a nodwyd ar y Tag ‘Mae’n ddrwg gennym’ ac ni fydd casgliad arall yn cael ei wneud tan y dyddiad casglu arferol nesaf.

23. Os bydd biniau brown neu sachau’r Cwsmer yn cael eu difrodi bydd Bryson Recycling yn eu trwsio neu yn darparu biniau/sachau newydd yn eu lle, am ddim, cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl, ac eithrio mewn amgylchiadau lle mae’r bin brown gwastraff gardd wedi cael ei ddifrodi oherwydd esgeulustod neu gamddefnydd, ac yn yr achos hwnnw codir tâl ar y Cwsmer am drwsio’r bin neu am ddarparu bin newydd.

24. Os bydd y Cwsmer yn symud tŷ o fewn Sir Conwy gall y tanysgrifiad gael ei drosglwyddo i’w gyfeiriad newydd. A fyddech cystal ag anfon neges e-bost at Bryson Recycling i gadarnhau’r manylion (gardenwaste@brysonrecycling.org).  Cyfrifoldeb y cwsmer yw symud ei fin brown (neu sachau y gellir eu hailddefnyddio) i’r eiddo newydd. Os bydd y cwsmer yn symud allan o Sir Conwy yna bydd y bin brown (neu’r sachau y gellir eu hailddefnyddio) a’r tanysgrifiad blynyddol sy’n weddill yn aros gyda’r eiddo.

25. Cwsmeriaid fydd yn gyfrifol am y bin brown (neu’r sachau y gellir eu hailddefnyddio) a dylai cwsmeriaid wneud ymdrech i ddangos bod eu bin brown (neu sachau y gellir eu hailddefnyddio) yn perthyn i’w heiddo oherwydd ni fydd Bryson Recycling yn derbyn unrhyw atebolrwydd am finiau sy’n mynd ar goll neu sy’n cael eu dwyn.

26. Gellir canslo’r tanysgrifiad blynyddol ar unrhyw adeg, fodd bynnag byddwn yn rhoi ad-daliadau yn unol â’n Polisi Ad-dalu yn unig. Ni fydd Bryson Recycling yn symud unrhyw finiau o eiddo lle bydd y cwsmer yn dewis peidio ag aildanysgrifio i’r gwasanaeth, yn canslo’r gwasanaeth, neu’n lleihau nifer y biniau sy’n rhan o’i danysgrifiad.

27. Bydd yn rhaid rhoi cyfeiriad e-bost wrth danysgrifio er mwyn galluogi Bryson Recycling i ddarparu gwybodaeth hanfodol am y gwasanaeth casglu.

28. Bydd Bryson Recycling yn prosesu unrhyw ddata personal yn unol â’i Rybudd Preifatrwydd y gallwch ei ddarllen yma.

29. Nid yw’r telerau ac amodau hyn mewn perthynas â’r gwasanaeth yn effeithio ar eich hawliau statudol.

Polisi Ad-dalu

Mae hawl gennych i ganslo eich tanysgrifiad a chael ad-daliad llawn cyn pen 14 diwrnod ar ôl i chi gyflwyno eich archeb. Ni fyddwn yn cynnig unrhyw ad-daliadau ar ôl i’r cyfnod ‘cnoi cil’ 14 diwrnod ddod i ben. 

Bydd unrhyw archeb sy’n cael ei chanslo yn dilyn y cyfnod ‘cnoi cil’ 14 diwrnod yn ddarostyngedig i’r amodau a amlinellir yn adran 26 ‘Telerau ac Amodau’r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd bob Pythefnos’ ac ni fydd unrhyw ad-daliadau (llawn neu rannol) am ganslo’r gwasanaeth ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Os oes tystiolaeth bod y Cwsmer yn camddefnyddio’r Gwasanaeth, neu’r bin brown gwastraff gardd, yn unol ag adrannau 20 a 21 ‘Telerau ac Amodau’r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd bob Pythefnos’, yna gellir canslo’r Gwasanaeth. Ni fydd unrhyw ad-daliad (llawn neu rannol) o dan yr amgylchiadau hyn.

Os byddwch yn symud tŷ o fewn Sir Conwy yna byddwn yn trosglwyddo’r gwasanaeth i’r cartref newydd. Fodd bynnag ni fyddwn yn cynnig ad-daliad os byddwch yn symud allan o Sir Conwy gan y bydd y tanysgrifiad yn parhau yn gysylltiedig â’r eiddo yn unol ag adran 24 ‘Telerau ac Amodau’r Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd bob Pythefnos’.