Cwestiynau Cyffredin
Pam nad yw’r bin wedi cael ei wagio?

Os ydych wedi talu eich tanysgrifiad blynyddol, rydych wedi gosod sticer taliad ar eich bin ond nid yw wedi cael ei wagio, rhowch wybod i ni yma. Bydd aelod o staff yn cysylltu â chi ynglyn â’ch casgliad. Os nad ydych wedi cofrestru i dderbyn casgliadau gwastraff gardd ar gyfer y cyfnod tanysgrifio blynyddol cyfredol yna gallwch wneud hynny yma.

Ai taliad unwaith ac am byth yw hwn?  Na, bydd angen i chi dalu bob blwyddyn am eich gwasanaeth casglu. Byddwn yn codi tâl am bob bin sy’n cael ei gasglu.

Pam mae pris y gwasanaeth yn codi ym mis Ebrill 2024?

Pam mae pris y gwasanaeth yn codi ym mis Ebrill 2024?

Bydd codiad o £5 yng nghost y gwasanaeth casglu gwastraff gardd eleni, o £35 i £40. Mae hyn oherwydd chwyddiant a’r cynnydd mewn costau gweithredu i ddarparu’r gwasanaeth.

Bydd y codiad hwn yn gymwys i’r bin cyntaf ar eich archeb. Bydd cost unrhyw finiau ychwanegol yn aros yr un peth, sef £20 yr un.

A fydd y tâl tanysgrifio yn llai os byddaf yn ymuno â’r cynllun yn hwyrach yn y flwyddyn? Na fydd, bydd y tâl yr un fath ni waeth pryd byddwch yn tanysgrifio.
A oes modd i mi dalu am gasgliad untro yn unig? Nac oes, dim ond tanysgrifiad blwyddyn rydym yn ei gynnig. Gallwch ddechrau eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg ond byddwch yn talu am y flwyddyn gyfan.
Ga’ i roi bag leinin yn y bin i’w gadw’n lân neu roi bagiau sy’n cynnwys gwastraff gardd yn y bin? Na chewch, rhaid i’r gwastraff gardd gael ei roi yn rhydd yn y bin. Os gwelwch yn dda, peidiwch â rhoi unrhyw fagiau yn y bin.
A fydd gwastraff gardd ychwanegol yn cael ei gasglu os bydd yn cael ei adael wrth ymyl y bin? Na fydd, dim ond gwastraff gardd sydd yn y biniau fydd yn cael ei gasglu.
Beth fydd yn digwydd os byddaf yn symud tŷ yn ystod y cyfnod tanysgrifio? Os byddwch yn symud i gyfeiriad arall yn Sir Conwy, gallwch fynd â’ch tanysgrifiad gyda chi os byddwch yn rhoi gwybod i ni. Os byddwch yn symud allan o Sir Conwy bydd y tanysgrifiad yn aros gyda’r eiddo.
Beth os oes angen casgliad â chymorth arnaf?

Os nad oes gennych rywun i’ch helpu, gallwch ofyn am gasgliad â chymorth os ydych yn cael trafferth symud eich bin at ymyl y palmant ar y diwrnod casglu. Mae ein rhestr casgliadau â chymorth yn un wahanol i restr y Cyngor, felly ffoniwch ni ar 01492 555898 os oes angen casgliad â chymorth arnoch ar gyfer eich bin(iau) brown. 

Does gen i ddim lle ar gyfer bin gwastraff gardd Bydd gan y rhan fwyaf o gartrefi le ar gyfer bin gwastraff gardd, sef y ffordd hawsaf i ailgylchu. Os nad yw eich eiddo yn addas ar gyfer bin, ffoniwch ni ar 01492 555898.

Sut rydych chi’n gwybod fy mod wedi talu am y gwasanaeth?

Os ydych yn adnewyddu eich tanysgrifiad, byddwn yn anfon sticer taliad atoch yn y post ar gyfer pob bin rydych wedi talu tanysgrifiad ar ei gyfer. A fyddech cystal â rhoi’r sticer yn sownd yn y bin ar ôl i chi ei dderbyn. Os ydych yn gwsmer newydd, bydd y sticeri eisoes yn sownd yn y bin(iau) pan fyddwn yn eu danfon atoch.

Beth os na fyddaf yn derbyn y sticer?

Byddwn yn dechrau postio sticeri taliad o fis Mawrth 2024 ymlaen. Ar ôl i chi danysgrifio, dylech barhau i roi eich bin(iau)/sach(au) allan yn barod i’w casglu, does dim angen i chi gysylltu â ni i ofyn am sticeri gan y byddwn yn dal i wagio eich bin(iau)/sach(au) yn ôl yr arfer.

Pam mae fy nghyfeiriad ar y sticer?

Rydym wedi rhoi cyfeiriad yr eiddo sydd wedi tanysgrifio ar y sticer er mwyn helpu i atal twyll, fel dwyn sticeri. Y cyfeiriad yn unig sy'n ymddangos ar sticer y bin ac nid enw'r cwsmer. Mae hyn yn sicrhau nad ydym yn datgelu pwy yw'r cwsmer.

A allaf gael sticer newydd?

Gallwch archebu sticeri newydd drwy ffonio ein swyddfa ar 01492 555 898. Rydym yn codi tâl o £3 am bob sticer newydd.

A allaf symud y sticer ar ôl iddo gael ei roi’n sownd yn y bin?

Peidiwch â cheisio symud y sticer ar ôl iddo gael ei roi’n sownd yn y bin.

 

Beth sy’n digwydd i’r gwastraff gardd rydych chi’n ei gasglu?

Mae’r gwastraff gardd rydym yn ei gasglu yn cael ei ddefnyddio’n lleol i wneud compost. 

A oes compost am ddim ar gael?

Mae compost am ddim ar gael yn ein Canolfannau Ailgylchu.

Mae compost ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.

Rydym yn ailgyflenwi’r stoc ar y safleoedd yn rheolaidd, ond mae’n bosibl y bydd y cyflenwadau yn isel ar adegau, neu na fydd compost ar gael o gwbl.

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw i ymweld â’n canolfannau ailgylchu. Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Os hoffech gael llawer o gompost ar gyfer ysgol neu brosiect cymunedol, cysylltwch â ni gardenwaste@brysonrecycling.org neu 01492 555898.

Sut gallaf wirio fy niwrnod casglu?

Cliciwch yma I wirio’ch diwrnod casglu.

Sawl bag sy’n cyfwerth â’r bin?

Mae ein biniau yn 240L, sy’n cyfwerth â 2 fag gwyrdd.

Mae gen i fin brown ond nid wyf yn ei ddefnyddio mwyach. Sut mae cael cael gwared ar y bin?

Gallwch ddod ag unrhyw finiau nad oes eu hangen arnoch i’n Canolfan Ailgylchu ym Mochdre. Bydd angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw i ymweld â’n canolfannau ailgylchu. Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Hoffwn gael bin arall; a oes yn rhaid i mi dalu am ei ddanfon? Nid ydym yn codi tâl am ddanfon bin(iau) ar eich archeb gyntaf, ond codir tâl o £20 i ddanfon unrhyw finiau ychwanegol sy’n cael eu harchebu yn ddiweddarach. 
Beth fydd yn digwydd os bydd y bin brown yn mynd ar goll? Yn gyntaf holwch eich cymdogion rhag ofn eu bod wedi gweld eich bin. Os na allwch ddod o hyd i’ch bin, ffoniwch ni ar 01492 555898 a gallwn drefnu eich bod yn cael bin newydd am ffi (yn dibynnu ar yr amgylchiadau).
A fydd y casgliadau yn dod i ben yn ystod misoedd y gaeaf?

Na, mae’r casgliadau yn parhau bob pythefnos drwy’r flwyddyn.