Cwestiynau Cyffredin

Ai taliad unwaith ac am byth yw hwn?  Na, bydd angen i chi dalu bob blwyddyn am eich gwasanaeth casglu. Byddwn yn codi tâl am bob bin sy’n cael ei gasglu.
A fydd y tâl tanysgrifio yn llai os byddaf yn ymuno â’r cynllun yn hwyrach yn y flwyddyn? Na fydd, bydd y tâl yr un fath ni waeth pryd byddwch yn tanysgrifio.
A oes modd i mi dalu am gasgliad untro yn unig? Nac oes, dim ond tanysgrifiad blwyddyn rydym yn ei gynnig. Gallwch ddechrau eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg ond byddwch yn talu am y flwyddyn gyfan.
Ga’ i roi bag leinin yn y bin i’w gadw’n lân neu roi bagiau sy’n cynnwys gwastraff gardd yn y bin? Na chewch, rhaid i’r gwastraff gardd gael ei roi yn rhydd yn y bin. Os gwelwch yn dda, peidiwch â rhoi unrhyw fagiau yn y bin.
A fydd gwastraff gardd ychwanegol yn cael ei gasglu os bydd yn cael ei adael wrth ymyl y bin? Na fydd, dim ond gwastraff gardd sydd yn y biniau fydd yn cael ei gasglu.
Beth fydd yn digwydd os byddaf yn symud tŷ yn ystod y cyfnod tanysgrifio? Os byddwch yn symud i gyfeiriad arall yn Sir Conwy, gallwch fynd â’ch tanysgrifiad gyda chi os byddwch yn rhoi gwybod i ni. Os byddwch yn symud allan o Sir Conwy bydd y tanysgrifiad yn aros gyda’r eiddo.
Beth os oes angen casgliad â chymorth arnaf?

Os nad oes gennych rywun i’ch helpu, gallwch ofyn am gasgliad â chymorth os ydych yn cael trafferth symud eich bin at ymyl y palmant ar y diwrnod casglu.

Os ydych yn cael casgliadau â chymorth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, byddwch yn awtomatig yn cael casgliad â chymorth gan Bryson Recycling. 
Does gen i ddim lle ar gyfer bin gwastraff gardd Bydd gan y rhan fwyaf o gartrefi le ar gyfer bin gwastraff gardd, sef y ffordd hawsaf i ailgylchu. Os nad yw eich eiddo yn addas ar gyfer bin, cysylltwch â ni ar 01492 555898.

Pryd mae’r cyfnod casgliadau newydd?

Bydd y cyfnod tanysgrifio newydd yn dechrau o’r wythnos yn dechrau 19eg Ebrill 2021 tan 15fed Ebrill 2022.

Sut byddwch chi’n gwybod fy mod wedi talu am y gwasanaeth?

Ar ôl i chi dalu am y gwasanaeth, byddwn yn anfon sticer taliad atoch yn y post. Byddwn yn darparu sticer parhaol ar gyfer pob bin rydych wedi talu amdano. Glynwch y sticer ar gaead pob bin fel bod ein criwiau yn gwybod eich bod wedi talu am y casgliad. Os nad oes sticer ar y bin, ni fydd yn cael ei wagio. 

Dydw i ddim wedi derbyn fy sticer taliad.

Os ydych chi wedi tanysgrifio i’r gwasanaeth ond nid ydych wedi derbyn eich sticer taliad, a fyddech cystal ag anfon e-bost at gardenwaste@brysonrecycling.org gan roi eich enw, cyfeiriad a rhif cyswllt.
Beth sy’n digwydd i’r gwastraff gardd rydych chi’n ei gasglu?  Mae’r gwastraff gardd rydym yn ei gasglu yn cael ei ddefnyddio i wneud compost yn lleol. 
A oes compost ar gael am ddim? Nid yw’r compost ar gael ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau COVID-19, ond bydd ar gael yn y dyfodol. Byddwn yn anfon neges e-bost atoch i roi gwybod i chi pan fydd compost ar gael. Gallwch ein dilyn ar Facebook hefyd i gael y newyddion diweddaraf.

Sut gallaf wirio fy niwrnod casglu?

Cliciwch yma I wirio’ch diwrnod casglu.

Sawl bag sy’n cyfwerth â’r bin?

Mae ein biniau yn 240L, sy’n cyfwerth â 2 fag gwyrdd.
Dydw i ddim eisiau derbyn y gwasanaeth mwyach, a allwch chi gasglu’r bin? Na allwn, ond gallwch ddod â’r bin i’r Ganolfan Ailgylchu leol. 
Hoffwn gael bin arall; a oes yn rhaid i mi dalu am ei ddanfon? Nid ydym yn codi tâl am ddanfon bin(iau) ar eich archeb gyntaf, ond codir tâl o £20 i ddanfon unrhyw finiau ychwanegol sy’n cael eu harchebu yn ddiweddarach. 
Nid yw’r bin wedi cael ei wagio. Os nad yw eich bin wedi cael ei wagio, rhowch wybod i ni yma. Yna bydd aelod staff yn cysylltu â chi i drafod eich casgliad.