Cwestiynau Cyffredin

Pam nad yw’r bin wedi cael ei wagio?

Os ydych wedi talu eich tanysgrifiad blynyddol, rydych wedi gosod sticer taliad ar eich bin ond nid yw wedi cael ei wagio, rhowch wybod i ni yma. Bydd aelod o staff yn cysylltu â chi ynglyn â’ch casgliad.

Os nad ydych wedi cofrestru i dderbyn casgliadau gwastraff gardd ar gyfer y cyfnod tanysgrifio blynyddol cyfredol yna gallwch wneud hynny yma.

Beth yw’r cyfnod tanysgrifio presennol? Mae’r cyfnod tanysgrifio presennol yn rhedeg o fis Ebrill 2022 i fis Mawrth 2023.
Ai taliad unwaith ac am byth yw hwn?  Na, bydd angen i chi dalu bob blwyddyn am eich gwasanaeth casglu. Byddwn yn codi tâl am bob bin sy’n cael ei gasglu.
A fydd y tâl tanysgrifio yn llai os byddaf yn ymuno â’r cynllun yn hwyrach yn y flwyddyn? Na fydd, bydd y tâl yr un fath ni waeth pryd byddwch yn tanysgrifio.
A oes modd i mi dalu am gasgliad untro yn unig? Nac oes, dim ond tanysgrifiad blwyddyn rydym yn ei gynnig. Gallwch ddechrau eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg ond byddwch yn talu am y flwyddyn gyfan.
Ga’ i roi bag leinin yn y bin i’w gadw’n lân neu roi bagiau sy’n cynnwys gwastraff gardd yn y bin? Na chewch, rhaid i’r gwastraff gardd gael ei roi yn rhydd yn y bin. Os gwelwch yn dda, peidiwch â rhoi unrhyw fagiau yn y bin.
A fydd gwastraff gardd ychwanegol yn cael ei gasglu os bydd yn cael ei adael wrth ymyl y bin? Na fydd, dim ond gwastraff gardd sydd yn y biniau fydd yn cael ei gasglu.
Beth fydd yn digwydd os byddaf yn symud tŷ yn ystod y cyfnod tanysgrifio? Os byddwch yn symud i gyfeiriad arall yn Sir Conwy, gallwch fynd â’ch tanysgrifiad gyda chi os byddwch yn rhoi gwybod i ni. Os byddwch yn symud allan o Sir Conwy bydd y tanysgrifiad yn aros gyda’r eiddo.
Beth os oes angen casgliad â chymorth arnaf?

Os nad oes gennych rywun i’ch helpu, gallwch ofyn am gasgliad â chymorth os ydych yn cael trafferth symud eich bin at ymyl y palmant ar y diwrnod casglu.

Os ydych yn cael casgliadau â chymorth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, byddwch yn awtomatig yn cael casgliad â chymorth gan Bryson Recycling. 
Does gen i ddim lle ar gyfer bin gwastraff gardd Bydd gan y rhan fwyaf o gartrefi le ar gyfer bin gwastraff gardd, sef y ffordd hawsaf i ailgylchu. Os nad yw eich eiddo yn addas ar gyfer bin, cysylltwch â ni ar 01492 555898.

Sut rydych chi’n gwybod fy mod wedi talu am y gwasanaeth?

Ar ôl i chi danysgrifio ar gyfer y gwasanaeth, byddwn yn anfon sticer taliad personol atoch. Byddwn yn darparu sticer ar gyfer pob bin rydych wedi talu amdano. Dylech osod y sticer ar gefn eich bin brown rhwng y ddwy handlen. Cofiwch roi’r bin allan ger ffin eich eiddo erbyn 7am ar ddiwrnod eich casgliad, gan sicrhau bod yr handlen yn wynebu’r ffordd fel bod y sticer i’w weld. Os nad oes sticer tanysgrifio dilys ar y bin, ni fydd yn cael ei wagio.

Faint o amser mae’n ei gymryd i’r sticer gyrraedd ar ôl i mi dalu am fy nhanysgrifiad?

Bydd eich sticer yn cyrraedd tua 10 diwrnod gwaith ar ôl i chi dalu.

Beth os na fydd fy sticer yn cyrraedd?

Os nad ydych wedi derbyn eich sticer 10 diwrnod gwaith ar ôl talu am eich tanysgrifiad, cysylltwch â gwastraffgardd@brysonrecycling.org neu ffoniwch 01492 555 898.

Pam mae’r sticeri yn edrych yn wahanol eleni?

Mae’r sticeri yn awr yn cynnwys nodweddion diogelwch ychwanegol i atal twyll a dwyn sticeri. Maen nhw’n cael eu darparu gan gwmni sy’n arbenigo mewn sticeri biniau â nodweddion diogelwch ychwanegol.

Pam mae fy nghyfeiriad wedi’i nodi ar fy sticer?

Rydym wedi ychwanegu cyfeiriad y tanysgrifiad at y sticer er mwyn atal twyll, fel dwyn sticeri. Y cyfeiriad yn unig sy’n ymddangos ar sticer y bin ac nid enw’r cwsmer. Mae hyn yn sicrhau nad yw manylion personol y cwsmer yn cael eu datgelu.

Beth ddylwn ei wneud ar ôl derbyn fy sticer?

Rhowch y sticer i’r naill ochr. Peidiwch â thynnu’r papur sydd ar gefn y sticer. Glanhewch yr ardal ar gefn y bin o dan yr handlenni a’i sychu’n drwyadl. Pan fydd arwyneb y bin yn sych, tynnwch y papur ar gefn y sticer. Gofalwch na fydd y glud ar y sticer yn dod i gysylltiad ag arwynebau fel dillad neu’r llawr. Rhowch y sticer yn sownd ar gefn y bin. Peidiwch â cheisio tynnu’r sticer ar ôl i chi ei osod ar y bin.

 

Pam mae angen i mi lanhau’r bin cyn gosod y sticer arno?

Os na fydd arwyneb y bin yn ddigon glân a sych, mae’n bosibl na fydd y sticer yn glynu’n iawn. Rhaid i’r arwyneb fod yn lân, heb lwch, baw, dŵr neu ddeunydd glanhau er mwyn sicrhau bod y sticer yn aros yn ei le yn iawn.

Beth os fydd fy sticer yn syrthio ar y llawr wrth i mi geisio ei osod ar y bin?

Os bydd y sticer yn syrthio ar y llawr a bydd ychydig o faw yn glynu at y glud, ni fydd y sticer yn glynu’n iawn. Gallwch archebu sticeri newydd drwy ffonio ein swyddfa ar 01492 555 898.

A yw’n bosibl cael sticer newydd?

Gallwch archebu sticeri newydd drwy ffonio ein swyddfa ar 01492 555 898. Codir tâl o £3 am bob sticer newydd a roddir.

A gaf i symud fy sticer ar ôl ei osod ar y bin?

Peidiwch â cheisio symud y sticer ar ôl i chi ei osod ar y bin. Mae’r sticer yn cynnwys nodwedd ddiogelwch sy’n golygu na fydd yn aros yn ludiog os bydd rhywun yn ceisio ei dynnu. Bydd darn o’r papur ar y cefn yn dod yn rhydd hefyd, gan olygu bod y sticer yn annilys.

Beth sy’n digwydd i’r gwastraff gardd rydych chi’n ei gasglu?  Mae’r gwastraff gardd rydym yn ei gasglu yn cael ei ddefnyddio i wneud compost yn lleol. 
A oes compost am ddim ar gael?

Mae compost am ddim ar gael yn ein Canolfannau Ailgylchu.

Mae compost ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.

Rydym yn ailgyflenwi’r stoc ar y safleoedd yn rheolaidd, ond mae’n bosibl y bydd y cyflenwadau yn isel ar adegau, neu na fydd compost ar gael o gwbl.

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw i ymweld â’n canolfannau ailgylchu. Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Os hoffech gael llawer o gompost ar gyfer ysgol neu brosiect cymunedol, cysylltwch â ni gardenwaste@brysonrecycling.org neu 01492 555898.

Sut gallaf wirio fy niwrnod casglu?

Cliciwch yma I wirio’ch diwrnod casglu.

Sawl bag sy’n cyfwerth â’r bin?

Mae ein biniau yn 240L, sy’n cyfwerth â 2 fag gwyrdd.

Mae gen i fin brown ond nid wyf yn ei ddefnyddio mwyach. Sut mae cael cael gwared ar y bin?

Gallwch ddod ag unrhyw finiau nad oes eu hangen arnoch i’n Canolfan Ailgylchu ym Mochdre. Bydd angen i chi drefnu apwyntiad ymlaen llaw i ymweld â’n canolfannau ailgylchu. Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Hoffwn gael bin arall; a oes yn rhaid i mi dalu am ei ddanfon? Nid ydym yn codi tâl am ddanfon bin(iau) ar eich archeb gyntaf, ond codir tâl o £20 i ddanfon unrhyw finiau ychwanegol sy’n cael eu harchebu yn ddiweddarach. 
Beth fydd yn digwydd os bydd y bin brown yn mynd ar goll? Yn gyntaf holwch eich cymdogion rhag ofn eu bod wedi gweld eich bin. Os na allwch ddod o hyd i’ch bin, ffoniwch ni ar 01492 555898 a gallwn drefnu eich bod yn cael bin newydd am ffi (yn dibynnu ar yr amgylchiadau).
Nid yw’r bin wedi cael ei wagio. Os nad yw eich bin wedi cael ei wagio, rhowch wybod i ni yma. Yna bydd aelod staff yn cysylltu â chi i drafod eich casgliad. 
A fydd y casgliadau yn dod i ben yn ystod misoedd y gaeaf?

Na, mae’r casgliadau yn parhau bob pythefnos drwy’r flwyddyn.